Ochrona fizyczna osób i mienia – uprawnienia pracownika ochrony

http://www.eco-para.eu/usuwanie-graffiti

Ochroniarz, inaczej zwany strażnikiem, zajmuje się ochronią fizyczną osób i mienia.

Ochroniarz jest pracownikiem agencji ochrony lub wewnętrznej służby ochrony.

Może wykonywać swoje zadania doraźnie, w formie stałej lub w formie konwojowania mienia i rzeczy wartościowych lub niebezpiecznych.

Ochroniarz może także dozorować sygnały na centralki alarmowe.

Pracownik ochrony, który wykonuje swoje zadania w granicach wyznaczonych obiektów, posiada uprawnienia do stosowania środków porządkowych.

Uprawnienia pracownika ochrony

Do uprawnień pracownika ochrony zalicza się między innymi:

 • Legitymowanie różnych osób, by ustalić ich tożsamość,
 • Usuwanie osób zakłócających porządek publiczny na danym obszarze z chronionego obiektu,
 • Ujęcie osób agresywnych, stwarzających zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób i przekazanie ich policji,
 • Ujęcie osób, które zagrażają chronionemu mieni i przekazanie ich policji,
 • Ustalenie uprawnień do przebywania w obiektach będących pod ochroną lub na terenach podlegających ochronie.

Środki przymusu bezpośredniego

Pracownik ochrony czasami staje w sytuacji, gdy musi odeprzeć atak na jego osobę lub ochronić zagrożone dobra, podlegające ochronie.

W takim przypadku ma prawo do zastosowania środków przymusu bezpośredniego:

 • Techniki obronne i obezwładniające (czyli siła fizyczna),
 • Kajdanki założone na ręce atakującego,
 • Psy i pałki służbowe,
 • Ręczne miotacze gazu,
 • Przedmioty obezwładniające atakujących przy wykorzystaniu energii elektrycznej,
 • Broń palna w szczególnych przypadkach, taka jak pistolety sygnałowe lub maszynowe.

.